,

کتاب نحوه فرمولاسیون مواد شوینده صنعتی (How to Formulate and Compound Industrial Detergents)

89,000تومان

عنوان کتاب:How to Formulate and Compound Industrial Detergents

ویراستار: David Urban
تاریخ انتشار:2011
ویرایش:اول
زبان: انگلیسی
تعداد صفحات:370
نوع فایل: PDF

کتاب نحوه فرمولاسیون مواد شوینده صنعتی شامل اصول اولیه فرمولاسیون مواد شوینده است. در این کتاب ترکیبات اولیه مورد نیاز برای فرمولاسیون شوینده‌ها مانند سورفکتانت ها، بیلدرها، حلال ها، هیدروتروپ ها، اسیدها و بازها به زبانی واضح و غیر فنی ارائه شده است. بخش هایی از این کتاب به راه اندازی آزمایشگاه خانگی، اطلاعات نظارتی، خرید مواد اولیه و تجهیزات و نگرانی های زیست محیطی می‌پردازد و شامل بیش از 300 فرمول همراه با یادداشت ها و اطلاعات دقیق  هر یک از مواد شیمیایی است. این کتاب دید بسیار خوبی برای افرادی که به دنبال فرمولاسیون مواد شیمیایی هستند ارائه می‌دهد و به صورت کاملا روان و بدون اصطلاحات تخصصی شیمی نگارش شده است. از آنجاییکه این کتاب توسط یک کارآفرین نگاش شده است اطلاعات و تجربیات فردی در مورد راه‌اندازی کسب و کار را نیز در اختیار شما قرارد می‌دهد و می‌تواند یک آغاز بسیار خوب برای شروع کسب و کار شما در در زمینه شوینده‌ها باشد.


Contents

 • Detergent Basics
 • Surfactants
 • Table A (Surfactants Comparison)
 • Builders
 • Sodium Trypolyphosphate
 • Potassium Trypolyphosphate
 • Tetrasodium Pyrophosphate
 • Tetrapotassium Pyrophosphate
 • Trisodium Phosphate
 • Disodium Phosphate
 • Monosodium Phosphate
 • Sodium Carbonate
 • Sodium Bicarbonate
 • Sodium Sesquicarbonate
 • Sodium Metasilicate
 • Sodium Metasilicate Pentahydrate
 • Sodium Ethylenediamine Tetraacetate
 • Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid
 • Sodium Hydroxide
 • Potassium Hydroxide
 • Sodium Hexametaphosphate
 • Sodium Sulfate
 • Table B (Builder Comparison)
 • Table C (Builder Names)
 • Acids
 • pH Scale
 • Bases
 • Solvents
 • Alkanolamides
 • Hydrotropes
 • Fragrances
 • Dyes
 • Preservatives
 • Ingestion Deterrents
 • Setting Up A Laboratory
 • Mixing Equipment
 • Compounding Basics
 • Buying Raw Materials
 • Using Pre-blended Detergent Concentrates
 • Using LAS (Linear alkylbenzene sulfonic acid)
 • Regulatory Information
 • Material Safety Data Sheets
 • Environmental Concerns
 • Pricing
 • By Category
 • Acids
 • Alkanolamides
 • Bases
 • Builders
 • Glycol Ethers
 • Hydrotropes
 • Preservatives
 • Silicones
 • Solvents
 • Specialty
 • Surfactants
 • Putting It All Together
 • Marketing & Pricing

FORMULARY

 1. Acid Aluminum Cleaner
 2. Acid Metal Cleaner #1
 3. Acid Metal Cleaner #2
 4. Acidic Rust & Oil Remover #1
 5. Acidic Rust & Oil Remover #2
 6. Aircraft Cleaner #1
 7. Aircraft Cleaner #2
 8. Alkaline Liquid Cleaner
 9. All Purpose Cleaner #1
 10. All Purpose Cleaner #2
 11. All Purpose Cleaner #3
 12. All Purpose Cleaner #4
 13. All Purpose Cleaner #5 (low foam)
 14. All Purpose Cleaner #6 (medium foam)
 15. All Purpose Cleaner #7 (ammoniated)
 16. All Purpose Cleaner #8 (medium foam)
 17. All Purpose Cleaner #9 (phosphate free, low foam)
 18. All Purpose Cleaner #10 (phosphate free, medium foam)
 19. All Purpose Cleaner #11 (phosphate free, ammoniated)
 20. All Purpose Cleaner #12 (phosphate free, medium foam)
 21. All Purpose Cleaner #13
 22. All Purpose Cleaner #14
 23. All Purpose Cleaner #15
 24. All Purpose Cleaning Powder
 25. All Purpose Hard Surface Cleaner #1
 26. All Purpose Light Duty Spray Cleaner #1
 27. All Purpose Light Duty Spray Cleaner #2
 28. All Purpose Light Duty Spray Cleaner #3
 29. All Purpose Liquid Detergent #1
 30. All Purpose Liquid Detergent #2
 31. Aluminum Brightener/Cleaner
 32. Aluminum Cleaner #1
 33. Aluminum Cleaner #2
 34. Aluminum Cleaner #3
 35. Aluminum Cleaner #4
 36. Aluminum Trailer Cleaner & Brightener #1
 37. Aluminum Trailer Cleaner & Brightener #2
 38. Anti-Static Spray
 39. Automotive Cleaner
 40. Automotive Engine Block Degreaser
 41. Automotive Spray Tank Cleaner #1 (all metals, non-foaming)
 42. Automotive Spray Wax #1
 43. Automotive Spray Wax #2
 44. Automotive Wash and Wax
 45. Baby Shampoo
 46. Baking Pan Cleaner
 47. Basic Detergent
 48. Boat Cleaner (fiberglass & aluminum)
 49. Bottle Cleaner
 50. Carpet Cleaner #1 (Liquid Shampoo)
 51. Carpet Cleaner #2 (Scrub type)
 52. Carpet Cleaner #3
 53. Carpet Cleaner #4 (foaming type)
 54. Carpet Spot Remover
 55. Carpet Steam Cleaner
 56. Car/Truck Road Film Remover
 57. Car Wash Concentrate
 58. Car Wash Detergent #1
 59. Car Wash Detergent #2
 60. Car Shampoo
 61. Carwash Liquid
 62. Carwash Powder #1
 63. Carwash Powder #2
 64. Chain Lubricant
 65. Chlorinated Liquid Machine Dishwashing Detergent
 66. CIP Cleaner #1
 67. CIP Cleaner #2
 68. Clear Hair Shampoo
 69. Coffee Pot Cleaner (for commercial units)
 70. Concentrated All-Purpose Cleaner #1
 71. Concrete Cleaner #1
 72. Concrete Cleaner #2
 73. Concrete Cleaner #3 (Heavy Duty)
 74. Concrete Cleaner #4
 75. Concrete Cleaner #5
 76. Concrete Mold Release Compound
 77. Concrete Truck Cleaner
 78. Copper Metal Cleaner Paste
 79. Dairy Pipeline Cleaner
 80. Derusting Hot Tank Compound
 81. D’Limonene Based Household and Industrial Cleaner #2
 82. Descaler
 83. Detergency Booster for Liquid Laundry Detergents
 84. D’Limonene Based All Purpose Cleaner
 85. D’Limonene Based Household and Industrial Cleaner #1
 86. D’Limonene Based MultiPurpose Cleaner
 87. D’Limonene Based Waterless Hand Cleaner
 88. Drain Cleaner
 89. Drain Opener
 90. Engine Cleaner #1
 91. Engine Cleaner #2
 92. Engine Cleaner #3 (Stoddard Solvent based)
 93. Engine Degreaser
 94. Environmental Safety Cleaner
 95. Ferrous Metal Cleaner #1 (soak tank)
 96. Ferrous Metal Cleaner #2 (Powder– Heavy Duty)
 97. Ferrous Metal Cleaner #3 (Powder–Light Duty)
 98. Ferrous Metal Cleaner #4 (CIP Cleaner -Spray Cabinet)
 99. Ferrous Metal Cleaner #5 (CIP Cleaner -Spray Cabinet)
 100. Floor Cleaner
 101. Floor Cleaner/Wax Stripper #1
 102. Floor Cleaner/Wax Stripper #2
 103. Floor Polish Stripper #1
 104. Floor Polish Stripper #2
 105. Floor Polish Stripper #3
 106. Floor Polish Stripper #4
 107. Flowable Caustic Gel
 108. Fuel Additive
 109. General Degreaser
 110. General Purpose Cleaner #1
 111. General Purpose Cleaner #2
 112. General Purpose Cleaner #3 (Pac-Kleen)
 113. General Purpose Cleaner #4 (Easy Orange)
 114. General Purpose Spray & Wipe Cleaner
 115. Glass Cleaner #1
 116. Glass Cleaner #2
 117. Glass Cleaner #3
 118. Glass Cleaner #4
 119. Glass Cleaner #5
 120. Glass Cleaner #6
 121. Glass Cleaner #7 (ammoniated)
 122. Glass Cleaner #8 (ammoniated, higher foaming)
 123. Glass Cleaner #9
 124. Glass Cleaner #10
 125. Glass Cleaner #11
 126. Glass Cleaner Concentrate
 127. Graffiti Remover #1
 128. Graffiti Remover #2
 129. Grill Cleaner
 130. Hair Shampoo
 131. Hand Dishwashing Detergent
 132. Hand Soap
 133. Hard Surface Cleaner #1
 134. Hard Surface Cleaner #2
 135. Hard Surface Cleaner #3
 136. Hard Surface Cleaner #4
 137. Hard Surface Cleaner #5
 138. Hard Surface Cleaner #6
 139. Hard Surface Cleaner #7
 140. Hard Surface Cleaner #8
 141. Hard Surface Cleaner #9
 142. Hard Surface Cleaner #10
 143. Hard Surface Cleaner #11
 144. Hard Surface Cleaner #12
 145. Hard Surface Cleaner #13
 146. Hard Surface Cleaner #14
 147. Hard Surface Floor Cleaner #1
 148. Hard Surface Floor Cleaner #2
 149. Hard Surface Spray Cleaner #1 (low foam)
 150. Hard Surface Spray Cleaner #2 (medium foam)
 151. Hard Surface Spray Cleaner #3 (medium foam)
 152. Hand Wash Laundry Detergent
 153. Heavy Duty Cleaner
 154. Heavy Duty Cleaner/Degreaser #1
 155. Heavy Duty Cleaner/Degreaser #2 (Laser Degreaser)
 156. Heavy Duty Cleaner/Degreaser #3 (Pro Laser)
 157. Heavy Duty Cleaner/Degreaser #4 (Turbo Jetkleen)
 158. Heavy Duty Cleaner/Degreaser #5
 159. Heavy Duty Hand Dishwashing Detergent
 160. Heavy Duty Truck Cleaner (Low foaming)
 161. Heavy Duty Truck Cleaner (Moderate foaming)
 162. High Foaming Cleaner #1
 163. High Foaming Cleaner #2
 164. Jewelry Cleaner
 165. Jet Carwash Concentrate
 166. Laundry Detergent #1
 167. Laundry Detergent #2
 168. Laundry Detergent #3
 169. Laundry Detergent #4
 170. Laundry Detergent #5
 171. Laundry Detergent #6 (Linen Supply, Moderate to High Alkalinity)
 172. Laundry Detergent #7 (Linen Supply-High Alkalinity)
 173. Laundry Detergent #8 (Industrial Supply-Moderate Alkalinity)
 174. Laundry Detergent #9 (Home Use)
 175. Laundry Detergent #10 (Low Alkalinity)
 176. Laundry Detergent #11
 177. Laundry Detergent #12
 178. Laundry Detergent #13
 179. Light Duty Liquid Detergent
 180. Liquid Alkaline Cleaner
 181. Liquid Car Wash
 182. Liquid Hand Dishwashing Detergent
 183. How to Formulate and Compound Industrial Detergents
 184. Lipstick/Wax Marker Remover
 185. Liquid Detergent
 186. Liquid Hand Dishwash Detergent #1
 187. Liquid Hand Dishwash Detergent #2
 188. Liquid Hand Dishwash Detergent #3
 189. Liquid Hand Soap
 190. Liquid Household Drain Cleaner #1
 191. Liquid Household Drain Cleaner #2
 192. Liquid Laundry Detergent #1
 193. Liquid Soap
 194. Liquid Steam Cleaner #1
 195. Liquid Steam Cleaner #2
 196. Makon All Purpose Cleaner
 197. Marine-Quality Rust Preventative, Water Displacer, Penetrant and Lubricant #1.
 198. Marine-Quality Rust Preventative, Water Displacer, Penetrant and Lubricant #2.
 199. Mechanics Hand Cleaner #1
 200. Mechanics Hand Cleaner #2
 201. Mechanics Hand Cleaner #3 (Fast acting for heavy soils)
 202. Metal Degreaser
 203. Metal Destainer
 204. Metal Protector
 205. Milkstone Remover and Acid Cleaner
 206. Oil Additive For Automobiles
 207. Paint Brush Cleaner #1
 208. Paint Brush Cleaner #2
 209. Paint Remover #1
 210. Paint Remover #2
 211. Paint Stripper #1
 212. Paint Stripper #2
 213. Paint Stripper #3 (dip-tank)
 214. Paint Stripper #4
 215. Paste Copper Cleaner
 216. Peel & Stick Tile Floor Cleaner
 217. Penetrant-Lubricant-Rust Inhibitor
 218. Penetrating Oil
 219. Pet Shampoo with D’Limonene
 220. Pine Oil Cleaner
 221. Plastic and Leather Cleaner
 222. Plastic and Leather Cleaner/Polish
 223. Pot And Pan Cleaner
 224. Powdered Laundry Detergent
 225. Powdered Steam Cleaner
 226. Portable Toilet Additive (PTA)
 227. Retail Shelf Cleaner (spray & wipe)
 228. Rug Shampoo
 229. Rust Remover and Delimer
 230. Sanitizing Cleaner
 231. Silicone Polish (High Gloss)
 232. Silk Screen Cleaner (BioSolve!)
 233. Silver Dip
 234. Soak Tank Metal Cleaner #1 (Ferrous Metals
 235. Soak Tank Metal Cleaner #2 (Ferrous or Non-ferrous Metals)
 236. Soak Tank Metal Cleaner #3
 237. Solvent Based Pre-Wash Spotter
 238. Solvent Based Spot Cleaner
 239. Solvent Degreaser #1 (Power-Flo)
 240. Solvent Degreaser #2
 241. Solvent Degreaser #3
 242. Spray Cleaner #1
 243. Spray Cleaner #2 (sanitizing type)
 244. Spray Cleaner #3 (sanitizing type
 245. Spray Cleaner #4 (sanitizing type)
 246. Spray Cleaner #5 (sanitizing type
 247. Spray Cleaner #6 (sanitizing type)
 248. Spray Cleaner
 249. Spray Metal Cleaner #1
 250. Spray Metal Cleaner #2
 251. Spray On Metal Cleaner #1 (Powder- For Ferrous Metals
 252. Spray On Metal Cleaner #2 (Solvent based-for all metals)
 253. Steam Cleaner #1
 254. Steam Cleaner #2
 255. Steam Cleaner #3 (Powder)
 256. Steam Cleaner #4
 257. Steam Extraction Carpet Cleaner #1
 258. Steam Extraction Carpet Cleaner #2 (powder-with deodorizing action)
 259. Steam Metal Cleaner
 260. Tar Removal Solvent For Automobiles
 261. Terrazzo Cleaner
 262. Tile Cleaner
 263. Toilet Bowl Cleaner #1
 264. Toilet Bowl Cleaner #2
 265. Toilet Bowl Cleaner #3
 266. Traffic Film Remover
 267. Truck Wash Powder #1
 268. Truck Wash Powder #2
 269. Vehicle Wash #1
 270. Vehicle Wash #2
 271. Vehicle Wash #3
 272. Vehicle Wash #4 (phosphate-free)
 273. Vinyl/Leather Cleaner
 274. Wallpaper Remover #1
 275. Wallpaper Remover #
 276. Water Based Pre-wash Spotter
 277. Water Displacing Rust Preventative
 278. Waterless Hand Cleaner #1
 279. Waterless Hand Cleaner #2
 280. Waterless Handcleaner #3
 281. Waterless Hand Cream
 282. Wax Stripper #1
 283. Wax Stripper #2
 284. Wax Stripper #3
 285. Wax Stripper #4 (Powder)
 286. Wax Stripper #5 .
 287. White Wall Tire Cleaner #1
 288. White Wall Tire Cleaner #2
 289. Windshield Washer Solvent #1 (summer formula)
 290. Windshield Washer Solvent #2 (winter formula)

Websites

Recommended Reading

More Sources for Formulas

Sources for Equipment

APPENDIX A (Chemical Descriptions)

APPENDIX B (Trademarked Products by Supplier)

APPENDIX C (Supplier Addresses & Websites)

Appendix D (Sample MSDS

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نحوه فرمولاسیون مواد شوینده صنعتی (How to Formulate and Compound Industrial Detergents)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
WeCreativez WhatsApp Support
سلام. میتونم کمکتون کنم؟